Budgetlægningsregler

1. Hver afdeling udarbejder et budget ved sæsonens begyndelse

2. Den enkelte afdelings indtægter er: Kontingenter, sponsortilskud samt andre indtægter, som afdelingen selv har tilvejebragt.

3. Afdelinger, der skaffer indtægter til andre afdelinger/foreningen, kan modregne disse i et eventuelt underskud.

4. Der må i budgettet regnes med et vist underskud til særlige udgifter.

5. Særlige udgifter er: Kurser, halleje, dommerudgifter, turneringsgebyrer og sportsrekvisiter.

6. Det kommunale tilskud, samt tilskud fra LG´s venner indgår i hovedkassen og bruges til dækning af fælles og særlige udgifter.

7. Hver afdeling er ansvarlig for kontingentopkrævningen. Restancer medfører ekslusion af foreningen.

8. Budgettet skal godkendes af bestyrelsen.

9. Bestyrelsens godkendelse gøres afhængig af, at ingen afdeling budgetterer med aktiviteter, der udløser udgifter i andre afdelinger, som foreningen ikke kan honorere.

10. Udgifter, som ikke fremgår af afdelingens budget, eller som på anden måde er godkendt af bestyrelsen, er foreningen uvedkommende.