Principper – Lindved Gymnastikforening

Principper for foreningens virke:

1. De vedtagne vedtægter er foreningens grundlag. Det betyder:
at foreningen er en solidarisk helhed.
at ingen afdeling fremmer egne interesser på bekostning af andre afdelinger.
at foreningen består af fem selvstændige afdelinger, der hver styres af en formand.
at hver afdeling nedsætter et udvalg, der hjælper afdelingsformanden i det daglige arbejde
at ungdomsarbejdet har første prioritet i overensstemmelse med kommunens politiske mål.
at den enkelte afdeling er suværent besluttende inden for den godkendte budgetramme.
2. De vedtagne budgetlægningsregler danner grundlag for:
at den enkelte afdeling laver et budget efter de regler, bestyrelsen har vedtaget.
at budgettet godkendes af bestyrelsen.
at der skal tilstræbes en balence mellem indtægter og udgifter.
at der sker en koordinering af kontingenterne mellem afdelingerne.
at opstår der et særligt økonomisk behov i en afdeling, tages det op i bestyrelsen med henblik på en løsning.
3. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne, hvilket indebærer:
at bestyrelsen disponerer over de kommunale tilskud og tilskuddet fra LG´s Venner, for at være i stand til:
at styre det budgetterede underskud.
at kunne indkøbe manglende materialer til en afdeling med ekstra behov.
at kunne sikre uddannelse af ledere og instruktører og trænere.
at kunne fremme PR-aktiviteter og sponsorpleje.
at bestyrelsen træffer beslutning vedrørende:
kurser
trænerlønninger
kontingenter
PR – herunder hvem, der har kontakt med hvem uden for klubben:
aviser
kommunen
LG´s Venner
foreninger/organisationer
sponsorer
ekstra udgifter til materiel af enhver art.
at bestyrelsens beslutninger respekteres og efterleves.