Vedtægter for Lindved Gymnastikforening.

 

§ 1
Foreningens navn er Lindved Gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Hedensted Kommune.

§ 2
Foreningens formål er ved idræt og kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3
Foreningens afdelinger kan efter bestyrelsens godkendelse tilslutte sig idrætsorganisationer efter behov.
Foreningens afdelinger kan med bestyrelsens godkendelse gennemføre en delvis fusion eller indgå en samarbejdsaftale med en eller flere klubber hjemhørende i Hedensted Kommune.
Aftalen skal godkendes på første ordinær generalforsamling efter aftalens indgåelse og indgå som bilag til vedtægterne.

§ 4
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningens anliggender inden for de i vedtægterne fastsatte rammer.

§ 5
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned og indvarsles mindst 14 dage forud. Sager som medlemmerne ønsker forelagt på den ordinære generalforsamling, må skriftligt tilstilles formanden senest 7 dage før.
På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Aflæggelse af beretninger fra de enkelte afdelinger
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af :
a: 5 bestyrelsesmedlemmer i lige og 4 i ulige år.
b: 2 bestyrelsessuppleanter
c: 2 revisorer
d: 1 revisorsuppleant
7. Overrækkelse af LG’s jubilæumspokal – årets LG’er
8. Eventuelt

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal afholdes når mindst 1/6 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt motiveret forslag herom.
Bestyrelsen skal inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 7
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindelig stemmeflertal ( over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer).
Dog kræves til ændringer af og tilføjelse til disse vedtægter 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Ved de i § 5 punkt 5 a, 5 b, 5 c, og 5 d nævnte valg kræves relativt flertal (flest stemmer).
Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år og fremmødte forældre til medlemmer under 16 år har stemmeret. Der er en stemme pr. medlem, og kun én stemme pr. forældrepar.
Fremmødte medlemmer af LG´s venner, der er fyldt 16 år har ligeledes stemmeret.

§ 8
Foreningens bestyrelse er ansvarlig for de af foreningen indgåede forpligtelser, For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes med den til enhver tid værende formue i foreningen.
Medlemmer af foreningen har ikke nogen økonomisk forpligtelse, ud over kontingentforpligtelsen.
Medlemmer af foreningen har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8 a
Bestyrelsen er ansvarlig for de midler, der tilgår foreningen fra Skat til velgørende foreninger.

§ 9
Foreningen tegnes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formanden skal være den ene.
Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt).
Ved afstemning i bestyrelsen afgøres sagerne ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§ 10
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Der skal altid være mindst én repræsentant fra hver idrætsgren. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer. Desuden vælges en formand for hver af afdelingerne: badminton/bordtennis, fodbold ungdom, fodbold senior, håndbold, petanque og gymnastik/volleyball.
Formand, næstformand og kasserer kan ikke vælges som udvalgsformænd.
Bestyrelsen afgår med 4 hhv. 5 ad gangen.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang, der er behov for.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af Lindved Gymnastikforening og medlemmer af LG´s Venner, der er fyldt 16 år.
Forældre til medlemmer under 16 år er ligeledes valgbare.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for foreningen.

§ 11
Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december, og regnskabet revideres af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

§ 12
Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele idrætsarbejdet i Hedensted Kommune.

Vedtaget på generalforsamling den 27. februar 2008